OVERZICHT TESTINSTRUMENTARIUM VOORTGEZET ONDERWIJS

De Onderwijsmodule bevat (remediërend) les- en testmateriaal voor het voortgezet onderwijs, BVE en onderwijsbegeleidende instellingen. Hiernaast worden een groot aantal beroepskeuze- en interessetests aangeboden. In het moderne onderwijs zijn de leerlingen zoveel mogelijk aan het werk met de leerstof vanuit eigen vraagstellingen en bezigheden. Dat heeft gevolgen voor de didactiek, want de bal ligt nu meer dan vroeger bij de leerling. Lesgeven betekent de leerlingen coachen en activeren en ervoor zorgen dat zij een eigen inbreng hebben bij het behandelen van de leerstof.

Een belangrijke verandering in het onderwijs is dat de autonomie en zelfstandigheid van leerlingen zijn vergroot. Testmedia sluit bij deze ontwikkeling aan en biedt dan ook een onbeperkt gebruik aan voor VMBO - HAVO - MBO, waarbij de school zelf kan bepalen welke testen zij ook voor buitenschools zelfstandig gebruik door leerlingen van toepassing achten. Vanuit time-management is het zeer efficiënt als de school op vragen van leerlingen naar aanleiding van testen of de documentatie kan inspelen en feedback kan geven. De voor de drie schooltypes geldende testen zijn hieronder weergegeven.

Momenteel worden veel gebruikte testen omgezet in efficiënte schoolversies. Op basis van een schoolcode en klassecode kan de school overzichtrapportages per school en per klas genereren met directe doorkoppeling naar individuele rapportages.

Schoolversies zijn versies van testen die voorzien zijn van een administratieve interface voor de school, waarbij een leerlingenoverzicht op naam wordt gegenereerd waarbij op basis van de persoonlijke identificatiecode er een doorkoppeling plaatsvindt naar de individuele resultaten/rapportages van de leerling.

De beroepskeuze- en studiekeuzetesten zijn interactief. De MBO-oriëntatie en BAMA-module met meer dan 15.000 bladzijden informatie over beroep/opleiding zijn in de beroepskeuze- en interessse- testen actief en na opslaan van de test ook gedurende de hele schoolloopbaan van leerlingen beschikbaar. Alles wordt opgeslagen op onze servers, dus alle testresultaten en documenten zijn altijd beschikbaar.

ONDERWIJSMODULESCHOOLVERSIE
  VMBO HAVO/VWO MBO ALG 
1. Bachelor Master
1.1. Search Bama (zoekmodule)   ja ja ja 
1.2. Kwalificatiemeter Hoger Onderwijs - Assessment (met o.a.
       Big Five, geïntegreerde beroepskeuzetest en competenties)
  ja ja ja ja
1.3. Kwalificatiemeter MBO - Assessment (met o.a. Big Five,
       geïntegreerde beroepskeuzetest en competenties)
ja       ja
2. Competentiewijzers
2.1. Competentiewijzer VWO- HBO/VWO niveau  ja      
2.2. Competentiewijzer HAVO-HBO  ja      
2.3. HBO-Scan voor het VO en MBO   ja ja    
2.4. MBO Scan Artiest ja ja ja   
2.5. Competentiewijzer VMBO-MBO (met resume) ja      ja
2.6. Competentiewijzer VWO-WO/HBO (met resume)  ja    ja
3. Matching en Overzicht 1
3.1. Leerlingen Vragenlijst Leerstijlen - K (voortgezet onderwijs) ja ja     
3.2. Docenten Vragenlijst Leerstijlen - K (voortgezet onderwijs) ja ja     
3.3. Matching Onderwijs- en Leerstijl (voortgezet onderwijs) ja ja     
 
3.4. Schoolbeleving Schoolklimaat en Schoolcultuur VO Schoolversie ja ja    ja
4. Matching en Overzicht 2
4.1. Leerlingen Vragenlijst Interpersoonlijk Docentengedrag   ja     
4.2. Docenten Vragenlijst Interpersoonlijk Docentengedrag   ja     
4.3. Matching Zelfbeeld- en Klasse-beeld  ja    
 
4.4. Schoolbeleving (Schoolklimaat en Schoolcultuur VMBO) ja     ja
4.5. Vragenlijst Klimaat in de Klas ja ja ja  ja
5. Beroepskeuze- en interessetesten Kwalificatiestructuur MBO
5.1. Interactieve BZO versie 10 voor het VMBO (met resume) ja      ja
5.2. Interactieve Verkorte BZO version 2.2 mbo orientatie ja ja ja jaja
5.3. Interactieve ABIV C16 voor VMBO - MBO-oriëntatie
       (sectorkeuze, profielkeuze, opleidingkeuze) (met resume)
ja       ja
5.4. Interactieve ABIV C9 voor VMBO - MBO-oriëntatie (met resume) ja ja     ja
5.5. PCB advanced version 2.2 mbo kwalificaties ja ja jaja 
6. Beroepskeuze- en interessetesten Bachelor/master
6.1. Interactieve Algemene beroepen interesse vragenlijst ABIV C18
       voor HAVO/VWO - HBO/WO-oriëntatie (18 schalen, met resume)
  ja     ja
6.2. PCB advanced version 3.2   ja ja ja  
6.3. BZO versie 10 voor HAVO (met resume)   ja     ja
6.4. BZO versie 10 voor VWO (met resume)   ja     ja
6.5. BZO versie 10 voor MBO (met resume)     ja   ja
6.6. Interactieve verkorte BZO 3.2 hbo/wo orientatie   ja ja jaja
6.7. Profielkeuze C10 voor HAVO/VWO - HBO/WO oriëntatie (met resume)   ja     ja
7. Persoonlijkheid en beroep
7.1. BZO versie 8 professionele loopbaanbegeleiding ja ja ja ja  
7.2. BZO versie 9 (met resume/tussentijds opslaan) ja ja ja ja  
7.3. Personal Preference Schedule versie 2.2. ja ja ja ja  
8. (Prestatie)Motivatie/faalangst
8.1. Prestatie Motivatie Test - (pre-)adolescenten (PMT-A) ja ja     ja
8.2. Prestatiemotivatietest Prestatie Motivatie Test - Scenario ja ja      
8.3. Toets- & evaluatieangst en vermijdingstendensen in
       schoolsituaties vmbo
ja        
8.4. Vragenlijst Toets Examen Attitude en Algemene Self-
       Efficacy (VTE) (bovenbouw)
  ja ja ja ja
8.5. Prestatiemotivatie Faalangst (PMF)     ja ja ja
9. Studievaardigheden en Leerstijlen
9.1. Studeren & Leerstijlen (S&L) Vorm VWO   ja      
9.2. Instrument Leer Stijl (ervaringsleren)   ja ja ja  
9.3. Instrument leerstijl - Leerlingen (12 tm 15 jr) ja ja     ja
9.4. Instrument Leer Stijl Kolb ja ja ja ja ja
9.5. Instrument Leer Stijl VO (bovenbouw)   ja      
9.6. Vragenlijst leerstijlen   ja ja ja  
9.7. Vragenlijst studeergedrag beroepsonderwijs     ja    
10. Competentiebeleving
10.1. Competentiebelevingsprofiel - vroeg-adolescenten ja ja      
10.2. Competentiebelevingsprofiel - adolescenten ja ja ja    
11. Oefenserie Intelligentie & Capaciteiten
11.1. Verkorte DAT-IQ voor het Onderwijs ja ja ja ja ja
11.2. Differential Aptitude Test DAT IQ 3.0 ja ja ja ja  
11.3. Different. Aptitude Test DAT IQ VK ja ja ja ja  
12. School/Aanpassing aan school
12.1. School Attitude Vragenlijst HAVO/VWO   ja      
12.2. School Attitude Vragenlijst VK VMBO ja      ja
12.3. School Attitude Vragenlijst VK HAVO/VWO   ja     ja
13. Persoonlijkheid/gedrag
13.1. Dutch Personality Questionnaire - Adolescenten
         (NPV-Jeugd)
ja ja     ja
13.2. Abridged Big Five Dimensional Circumplex -
         Preadolescenten(AB5C)
ja ja      
13.3. Decision Making Style Questionnaire - Adolescents
         (DMSQ-A)
ja ja ja    
13.4. Dutch Multidimensional Perfectionism Questionnaire -
         Adolescenten(DMPQ-A)
ja ja ja    
13.5. Vragenlijst Impulsief Gedrag (VIG) - adolescenten ja ja ja    
13.6. Gedragsvragenlijst voor het beroepsonderwijs (n.n.b)     ja    
13.7. Cyber pest test ja ja      
14. Sociaal-emotioneel (leerkrachtversie/zorg-professionals)
14.1. PsychoSociale Index Adolescenten Zelfrapportage ja ja ja ja  
14.2. Profiel Sociaal-Emotionele Ontwikkeling - Adolescenten
         Externe beoordeling
ja ja ja ja  
14.3. Emotional Self Efficacy and Coping - Adolescenten
         Zelfrapportage
ja ja ja ja  
15. Externe beoordeling/leerkrachtversies
15.1. Signaleringsinstrument vmbo ja