Onderwijsmodules

LOB (loopbaanoriëntatie en begeleiding) is gericht op het maken van de juiste studie- en beroepskeuze. Bij het maken van een keuze voor een vervolgopleiding of een beroep moeten leerlingen ook begeleid worden bij het ontwikkelen van competenties die hen in staat stellen hun loopbaan vorm te geven.

In Testzone kunnen 43 testen en diverse andere instrumenten voor het onderwijs geactiveerd worden, waaronder o.a. 14 studiekeuzetesten, vragenlijsten (studie)loopbaancompetenties, geïntegreerde persoonlijkheidstesten, IQ testen en instrumenten als BAMA-zoekmodule en leerstijl instrumenten.

Onze tijdelijke MEGADEAL geeft een levenslange korting op Testzone. Het tarief voor onbeperkt gebruik van ALLE testen van een van de schooltypes ( havo/vwo, vmbo/mavo, mbo) in Testzone is slechts € 499,- excl. btw per jaar. Voor updates en nieuwe testen worden geen extra kosten in rekening gebracht.

Uit het zeer grote aanbod hebben we veelgebruikte testen voor profielkeuze en/of studiekeuze, carrière en loopbaanoriëntatie geselecteerd voor VMBO, MBO en voor HAVO/VWO:
1. VMBO-module met interactieve koppeling aan 179 kwalificatiedossiers/opleidingsdomeinen en
    beroeps- en studie informatie
2. HAVO/VWO-module met interactieve koppeling aan 601 voltijd HBO-bachelors en 312 voltijd
    WO-bachelors met uitgebreide beroeps- en studie informatie
3. MBO-module met interactieve koppeling aan HBO-bachelors en beroeps- en studie informatie

Schoolversies zijn versies van testen die voorzien zijn van een administratieve interface voor de school, waarbij een leerlingenoverzicht op naam wordt gegenereerd waarbij op basis van de persoonlijke identificatiecode er een doorkoppeling plaatsvindt naar de individuele resultaten/rapportages van de leerling. Mentoren kunnen van hun eigen klas de resultaten inzien en de decaan kan op zijn/haar beurt de mentoren weer monitoren.

De ondersteuning bij studiekeuze, met behulp van de beroepskeuze- interessetesten en de competentietesten, richt zich er op om de leerling te helpen inzicht te krijgen in zijn/haar competenties en interesses. De koppeling van de competentietesten met een professionele Big Five test waarborgt een betere duiding van de uitkomsten.

De aan de beroepskeuze- en interessetesten gekoppelde MBO-module is geupdated voor het cohort 2020-2021 en bevat 4 sectoren, 10 profielen, 16 opleidingsdomeinen, 68 subdomeinen en 504 kwalificaties. De HBO en WO Bachelor-Master module is gekoppeld aan HBO- en WO-oriëntatie. De MBO-oriëntatie en BAMA-module met meer dan 15.000 bladzijden gerichte informatie over beroep/opleiding zijn in de beroepskeuze- en interesssetesten actief en na opslaan van de test ook gedurende de hele schoolloopbaan van leerlingen beschikbaar. Alles wordt opgeslagen op onze servers, dus alle testresultaten en documenten zijn altijd beschikbaar.

De testen in de Onderwijsmodule kunnen onbeperkt gebruikt worden, zowel op school als buitenschools. U kunt bijvoorbeeld in dedecaan.net een link plaatsen waardoor alle leerlingen van de school onbeperkt gedurende hun hele schoolloopbaan gebruik kunnen maken van beroepskeuze- en opleidingskeuzetesten, profielkeuze, competenties, etc.

Kwalificatiemeters

De resultaten van de Kwalificatiemeters worden geïntegreerd weergegeven in een maatwerkrapport. Alle resultaten worden zo weergegeven, dat in één oogopslag te zien is waar de sterke en zwakkere punten van een leerling liggen. De begeleider krijgt hierdoor sneller zicht op de leerling en kan gesprekken en begeleiding van de beroeps- en opleidingskeuze doelgerichter en efficiënter inrichten.

Het maatwerkrapport is zowel voor de begeleider als voor de leerling en ouder/verzorger makkelijk te inter-preteren. Met deze test kan makkelijker een antwoord gegeven worden op de vraag of een leerling de juiste eigenschappen bezit voor een opleiding. De leerling kan daardoor beter starten met zijn of haar gekozen opleiding in het hoger onderwijs.

De Kwalificatiemeter MBO, dè Assesmenttool voor het VMBO (incl. persoonlijkheidstest Big Five, leermotivatie, competenties, leerstijlen en geïntegreerde beroepskeuzetest) kan worden ingezet voor leerlingen ter verbetering van LOB.

De Kwalificatiemeter voor het Hoger Onderwijs bestaat uit gevalideerde (test) onderdelen die belangrijk zijn bij beroepsoriëntatie en toekomstig succesvol studieverloop:

• Persoonlijkheid wordt gemeten met de Big Five Factor Inventory (B5FFI, 60 items), en is bedoeld om normale persoonlijkheidskenmerken te meten en wordt voor de gedragsstijlen geïntegreerd met de Abridged Big Five-Dimensional Circumplex (Hofstee, de Raad, & Goldberg).

• Leermotivatie wordt gemeten met de PMT voor het Onderwijs (45 items).

• Coping als persoonlijkheidsstijl wordt gemeten met de Dutch Coping List voor het Onderwijs (48 items). DCL is ontworpen op basis van vier bestaande copinglijsten : Leuvense Coping Lijst (LCL), Utrechtse Coping Lijst (UCL), Vragenlijst Aangaande Coping met Specifieke Situaties of Symptomen (VACSS) en de de Ways of Coping Checklist (WVS Lazarus en Folkman).

• Vragenlijst Leerstijlen (44 items) is gebaseerd op de active/ reflective schaal van Kolb, de Jungiaanse schalen extraversion - introversion en sensing - intuïtion, de visual-verbal schaal van Felder en het onderscheid serialistisch-holistisch van Pask.

• Competentiedeel is samengesteld op basis van het beste aanbod van bestaand instrumentarium en bestaat uit een competentiedeel (153 items) en een studiekeuzedeel (58 items). Met een competentiewijzer worden studen-ten gedwongen kritisch na te denken over hun eigen sterktes en zwaktes. Met dit zelfinzicht zijn ze beter in staat (studie)keuzes te maken voor de toekomst en hun competenties te ontwikkelen.

• Oriëntatie op beroep en opleiding is gebaseerd op de verkorte gebalanceerde versie van de professionele BZO voor het Onderwijs (30 items).